UAKTUALNIONA POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO):
Ośrodka Wypoczynkowego „Wielki Błękit” w Łukęcinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych są Danuta Urbańska i Ryszard Urbańscy, wspólnicy spółki cywilnej „Urbańscy” s.c., prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” w Łukęcinie, ul. Spacerowa 3 (72-400 Kamień Pomorski), zwany dalej „Ośrodkiem”, NIP 986-01-01-768 REGON 812002312 (dalej łącznie zwani „Administratorem”).
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje, w tym elektronicznie, dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie przez Ośrodek usług, w szczególności usług zakwaterowania, wyżywienia, itp.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji co do zawarcia umowy, w tym profilowaniu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  2. marketing, promocja produktów i usług oraz przyszłych wydarzeń własnych (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO),
  3. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, weryfikacji, badania satysfakcji (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej jest ono niezbędne do zaprezentowania propozycji umowy, jak i do jej zawarcia. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy na usługi Ośrodka.
 6. Prócz Administratora i jego reprezentantów dostęp do danych osobowych mogą mieć pracownicy, współpracownicy i kontrahenci Administratora. Dostęp do danych osobowych mogą mieć też osoby i podmioty, o ile prawo zobowiązuje lub upoważnia Administratora do udostępnienia im danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 – przez okres dozwolony przepisami prawa, a w przypadku celów marketingowych i promocyjnych – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do tych celów.
 9. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zmiany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator dokłada starań, aby zbierane, przetwarzane i przechowywane dane osobowe były zabezpieczone (w szczególności) przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy też utratą, mając na uwadze cele przetwarzania danych osobowych wskazane w pkt 2.
 11. Kontakt z Administratorem: listownie na adres: Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” „Urbańscy” s.c., Łukęcin, ul. Spacerowa 3, 72-400 Kamień Pomorski, pocztą elektroniczną na adres: recepcja@wielkiblekit.info.pl, telefonicznie pod numerem (+ 48 91) 38-126-97 od poniedziałku do piątku włącznie w godz. od 11:00 do 13:00.

Danuta Urbańska i Ryszard Urbański