Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego „Wielki Błękit” w Łukęcinie
(obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku)

W trosce o bezpieczny, spokojny i przyjemny pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i o przestrzeganie postanowień niniejszego
Regulaminu:

 1. Na podstawie prawidłowo opłaconej wcześniej rezerwacji (umowa przedwstępna) Ośrodek zobowiązuje się do zarezerwowania i świadczenia usług w Ośrodku na rzecz wskazanych osób i w uzgodnionym terminie. Do zawarcia umowy ostatecznej dochodzi w chwili zameldowania Gościa na pobyt w Ośrodku w terminie wynikającym z wcześniejszej rezerwacji. Przelew praw z umowy na inną osobę (osoby), niż wskazane w rezerwacji, wymaga wcześniejszej zgody Ośrodka.
 2. W razie rezygnacji z umowy najpóźniej na 14 dni przed wskazanym w rezerwacji terminem
  przyjazdu, Ośrodek zwraca rezerwującemu wpłacony zadatek w pojedynczej wysokości i bez odsetek, na podany rachunek bankowy, w ciągu 14 dni. Zadatek ten nie podlega zwrotowi w razie późniejszej rezygnacji z przyjazdu do Ośrodka. Ustala się, że nieprzybycie do Ośrodka najpóźniej do godz. 16:00 dnia następnego po wskazanym w rezerwacji oznacza odstąpienie od umowy ostatecznej.
 3. Po przyjeździe prosimy o zgłoszenie się do Recepcji, celem przydzielenia pokoju i zameldowania wszystkich przybyłych Gości, których dotyczy opłacona wcześniej rezerwacja, oraz zapłaty opłaty klimatycznej i pozostałych należności wynikających z zamówionych w rezerwacji usług.
 4. Najpóźniej przy zameldowaniu prosimy o okazanie dokumentów tożsamości wszystkich osób, które mają być zameldowane w Ośrodku, w tym o podanie numerów PESEL. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek, jako administrator danych, przetwarza uzyskane dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy.
 5. Pokoje udostępniane są na doby rozpoczynające się o godz. 16:00 i kończące się o godz. 10:30 dnia następnego. Prosimy o zgłaszanie odpowiednio wcześniej w Recepcji życzeń co do przedłużenia pobytu w Ośrodku – najpóźniej w przeddzień wcześniej uzgodnionego z Ośrodkiem terminu wyjazdu. Życzenia w tym zakresie postaramy się uwzględnić, w miarę możliwości przez udostępnienie tego samego pokoju na dalszy, wskazany przez Gościa okres.
 6. Jeżeli przy rezerwacji Ośrodek nie potwierdził rezerwującemu możliwości spełnienia we
  wskazanym terminie szczególnych oczekiwań Gościa co do pokoju (np. budynek, piętro,
  lokalizacja pokoju, inne) pokoje przydzielane są zgodnie ze stanem aktualnym w chwili
  przybycia Gościa. Po przybyciu do Ośrodka oczekiwania takie mogą zostać spełnione, jednak w miarę posiadanych w danym momencie możliwości i dostępności pokojów.
 7. Rzeczy wartościowe, biżuterię, pieniądze, itp., prosimy deponować w sejfie w Recepcji (usługa nieodpłatna, dostępna w trakcie całego pobytu w Ośrodku). Jeżeli Gość nie złożył wartościowych rzeczy do depozyty przyjmujemy, że Gość nie jest zainteresowany ich zabezpieczeniem przed utratą lub uszkodzeniem i zwalnia w ten sposób Ośrodek z odpowiedzialności w tym zakresie.
 8. Każdorazowo przed opuszczeniem pokoju prosimy Gości o sprawdzenie, czy został on należycie zamknięty, oraz o zdanie klucza do Recepcji. W razie zgubienia klucza zmuszeni będziemy obciążyć Gościa zryczałtowaną opłatą za wymianę zamka i kluczy (100,00 zł).
 9. Umożliwiamy pobyt Gości z małymi zwierzętami domowymi (psy, koty) w pokojach „Domku Wiejskiego”. Podczas pobytu w Ośrodku prosimy opiekunów o należytą opiekę i troskę nad zwierzętami.
 10. Zamówione przez Gości posiłki serwowane są i spożywane w Jadalni Ośrodka, w godzinach podanych na tablicy informacyjnej przed wejściem do Jadalni. W czasie posiłków Jadalnia nie jest dostępna dla Gości nie korzystających z tych usług. Do Jadalni goście wchodzą na podstawie otrzymanych w Recepcji w dniu przyjazdu Kart żywieniowych. Karty żywieniowe należy zdać w Recepcji w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia Karty żywieniowej zmuszeni będziemy obciążyć Gościa zryczałtowaną opłatą w wysokości 20 zł.
 11. Niektóre obiadokolacje mogą być serwowane Gościom w plenerze, na terenie Ośrodka („Kolacje Pod Strzechą w Błękitnej Tawernie”).
 12. Prosimy o niewynoszenie poza teren Jadalni posiłków, żywności, napojów, itp., oraz zastawy i sztućców, o ile potrzeba posiłku Gościa poza Jadalnią nie została wcześniej zgłoszona w Recepcji i potrzeba ta nie wynika ze szczególnych okoliczności, np. obłożnej choroby Gościa.
 13. W zamian za posiłek w Jadalni Gość może otrzymać prowiant zastępczy (suchy prowiant), jeżeli Gość zgłosi taką potrzebę w Recepcji najpóźniej dnia poprzedniego. W pozostałych przypadkach Gościom nie przysługują żadne świadczenia zastępcze czy też zwrot pieniężny w razie rezygnacji przez Gości z całości lub części zamówionych wcześniej posiłków.
 14. Zapewniamy wymianę ręczników oraz pościeli po 7 (siedmiu) dniach pobytu.
 15. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gościa. Konieczność posprzątania pokoju (a w razie takiej potrzeby także wcześniejszej wymiany ręczników lub pościeli) prosimy zgłosić w Recepcji albo przez wywieszenie na klamce na zewnątrz pokoju specjalnej zawieszki znajdującej się w pokoju, do godz. 10:00.
 16. Do dyspozycji Gości oddajemy na terenie Ośrodka (bez dodatkowych opłat):
  1. boisko do badmintona, boisko do siatkówki i koszykówki, tenis stołowy – wraz ze sprzętem – w kolejności zgłoszeń w Recepcji,
  2. sprzęt do gry w boule (odbiór w Recepcji),
  3. plac zabaw dla dzieci do lat 10 (wymagany dozór ze strony opiekunów dzieci),
  4. biblioteka,
  5. Wi – Fi oraz kącik internetowy przy Recepcji (ze względu na położenie Ośrodka możliwe zakłócenia łączności internetowej),
  6. sejf,
  7. przechowalnię bagażu,
  8. przechowalnię sprzętu sportowo – rekreacyjnego przywiezionego przez Gości.
 17. W lipcu i sierpniu Ośrodek może oferować także (bez dodatkowych opłat) zajęcia dla dzieci od lat 4 w „Wakacyjnym Przedszkolu” (warunki uczestnictwa określa odrębny regulamin), czy też dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych w ramach programu „Akademia Słońca” (Program Lato).
 18. Czasowa lub stała niemożność korzystania ze świadczeń oferowanych Gościom nie uprawnia do świadczeń zamiennych, czy też do rekompensat pieniężnych innych, niż zwrot już zapłaconych za te świadczenia kwot.
 19. Za dodatkową opłatą udostępniamy Gościom parking dozorowany na terenie Ośrodka. Samochody z parkingu wydawane są na podstawie wydanej przez Recepcję karty parkingowej, a przy opuszczeniu Ośrodka po zakończeniu pobytu po okazaniu wydanego przez Recepcję pokwitowania zapłaty. Prosimy Gości o nieparkowanie samochodów w innych miejscach na terenie Ośrodka, a także przed Ośrodkiem.
 20. Za dodatkową opłatą udostępniamy Gościom na terenie Ośrodka:
  1. kort tenisowy,
  2. rowery,
  3. stół bilardowy, snooker, cymbergaj, piłkarzyki
  4. pralnię i suszarnię,
   – wraz ze sprzętem, w kolejności zgłoszeń w Recepcji.
 21. Inne sezonowe atrakcje i udogodnienia (np. gabinet masażu) udostępniamy Gościom na warunkach i za odpłatnością określaną w cenniku.
 22. Prosimy o rozważne i bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także o należytą opiekę nad dziećmi. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku nadzoru nad dziećmi, kontuzji i urazów sportowych, itp.
 23. W razie nie zwrócenia pobranego sprzętu sportowego lub zwrotu w stanie uszkodzonym, niekompletnym, czy też uszkodzenia wyposażanie pokoju, itp., naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
 24. Osoby nie zameldowane w Ośrodku proszone są o nieprzebywanie na terenie Ośrodka w godzinach od 22:00 do 7:00 (cisza nocna). Gość odpowiada za należyte zachowanie osób odwiedzających go w pokoju, a także za nieopuszczenie Ośrodka przez te osoby w podanych wyżej godzinach – w tym ostatnim przypadku opłata za dobę osoby niezgłoszonej wcześniej i w Ośrodku nie zameldowanej wynosi dwukrotność opłaty za pokój wynajęty przez Gościa.
 25. W trosce o wypoczynek Gości w Ośrodku prosimy o powstrzymanie się od hałasów, grania muzyki, zabaw, itp. w czasie ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00). Prosimy o niespożywania alkoholu (również piwa i innych napojów alkoholowych) poza pokojem zajmowanym przez Gościa.
 26. Palenie papierosów dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych w Ośrodku miejscach. W szczególności prosimy o niepalenie papierosów w pokojach, w Jadalni, w pomieszczeniach Recepcji i w innych, ogólnie dostępnych pomieszczeniach Ośrodka.
 27. Prosimy o bezpieczne i rozważne obchodzenie się z wyposażeniem znajdującym się w Ośrodku, w tym w pokojach, jak również ze sprzętem i urządzeniami wniesionymi na teren Ośrodka. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dozwolone (w szczególności):
  1. rozniecanie i palenie ognisk, grilla, itp. przez Gości na terenie Ośrodka,
  2. używanie na terenie Ośrodka (w szczególności w pokojach) nie będących na wyposażeniu pokoju urządzeń elektrycznych: czajników, grzałek, piecyków, itp.
 28. W dniu wyjazdu prosimy o opuszczenie pokoju najpóźniej do godziny 10:30. Przed opuszczeniem Ośrodka prosimy o zdanie w Recepcji kluczy do pokoju i kart żywienia oraz o zapłatę nieuregulowanych do tego czasu kwot związanych z pobytem w Ośrodku.
 29. W razie wcześniejszej rezygnacji z pobytu w Ośrodku nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku, a Ośrodek ma prawo do pozostałego, uzgodnionego w rezerwacji wynagrodzenia.
 30. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w budynku „Wiejski Domek”. Zobowiązujemy naszych gości przyjeżdżających ze zwierzętami do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wielki Błękit”:
  1. w hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne, koty),
  2. zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli,
  3. psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej oraz posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu,
  4. zwierzęta nie mogą być oprowadzane po terenie Ośrodka celem załatwienia potrzeb fizjologicznych,
  5. obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Sali jadalnianej oraz „Błękitnej Tawerny”,
  6. właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Ośrodka,
  7. wszystkie szkody w mieniu Ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele,
  8. za niepoinformowanie recepcji Ośrodka o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.
 31. W razie pozostawienia rzeczy w pokoju Ośrodek podejmie starania, aby skontaktować się z osobą, która je pozostawiła, oraz by uzgodnić sposób i warunki zwrotu takiej rzeczy, w tym kosztów jej odesłania. W razie niemożności ustalenia właściciela rzeczy, braku kontaktu, itp., Ośrodek przechowa takie rzeczy przez okres 3 miesięcy. Po tym terminie Ośrodek może uznać takie rzeczy za porzucone i podjąć decyzję co do dalszych losów takich rzeczy.
 32. Jeżeli w myśl umowy lub Regulaminu przysługuje zwrot należności od Ośrodka, zapłata tej kwoty następuje na podany przez uprawnionego rachunek, po potrąceniu należności wzajemnych wobec Ośrodka.
 33. Ewentualne spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby powoda w takiej sprawie.
 34. Dokładamy starań, aby stale podwyższać jakość świadczonych Gościom usług. W miarę posiadanych możliwości staramy się uwzględniać uwagi i propozycje Gości w tym zakresie, za które też dziękujemy. Wszelkie zastrzeżenia co do usług Ośrodka, ich jakości, itp. prosimy zgłaszać w Recepcji Ośrodka, możliwie na bieżąco, nie później niż przy opuszczeniu Ośrodka.
 35. Regulamin, pozostałe regulaminy i inne informacje, oraz cennik, dostępne są na stronie internetowej www.wielkiblekit.info.pl, na której też publikowane są ich zmiany.

Życzymy miłego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie.
Właściciele Ośrodka „Wielki Błękit” w Łukęcinie