OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „WIELKI BŁĘKIT”
  DANUTA I RYSZARD URBAŃSCY SPÓŁKA CYWILNA
  ul. Spacerowa 3, 72-400 Łukęcin
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 3. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych:
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością
  gospodarczą oraz wzajemną współpracą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, w tym w szczególności w celu:

  • prawidłowego wykonania zawieranych z Państwem umów,
  • rozliczeń finansowo – księgowych,
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, wyłącznie jednak w przypadku
   wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na takie działania, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
  • obsługi procedury reklamacyjnej
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których
  mowa w pkt. 3 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane,
  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
 5. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których
  ma do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzysta z
  usług podmiotów współpracujących, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to na podstawie stosownych
  umów. Informujemy ponadto, że podmioty takie zostaną zobowiązane do stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby należycie chronić Państwa Dane osobowe.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych (z tym że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i
  będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być
  warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.
 8. Pana/Pani dane nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany.